Herní plán

Kurzové sázky TIP & CASH (ADMIRAL GLOBAL BETTING)

 HERNÍ PLÁN

1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kurzových sázek společnosti Admiral Global Betting, a.s., se sídlem Komořany 146, PSČ 683 01, IČ: 262 32 375, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 3438. Pro všechny uzavřené sázky a transakce platí výhradně dále uvedené podmínky sázení a obchodní podmínky. Vydáním těchto podmínek sázení a obchodních podmínek pozbývají všechny dřívější podmínky platnosti. Chyby tisku vyhrazeny.

2. Každým uzavřením sázky uznává sázející platnost a použitelnost těchto pravidel sázek v aktuálním platném znění. Tato pravidla sázek jsou k dispozici k volnému nahlížení na sázkovém terminálu. Mimoto je na sázence uvedena odpovídající poznámka s odkazem na tato pravidla sázek. Každé sázky se účastní jako smluvní strany Sázková společnost na straně jedné a Sázející na straně druhé.

3. Použité výrazy (v herním plánu vždy začínají velkým písmenem bez ohledu na jejich postavení ve větě či na použitý mluvnický pád):

Herní plán…………..herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

Kurz …………………..číselné vyjádření definovaného výherního poměru, představuje tedy míru pravděpodobnosti výhry. Výška výhry je přímo úměrná kurzu, v jakém byla sázka přijatá a výšce sumy vkladu (do sázky). Provozovatel má právo kdykoli v průběhu sázkového období změnit zveřejněný kurz, případně stáhnout z nabídky libovolnou sázkovou událost, a to bez udání důvodu,

Kurzové sázky………..sázkové hry ve smyslu ust. §2 písmeno h) Zákona,

LIVE sázka…………….sázka uzavřená v průběhu konání dané sázkové události (tedy po zahájení příslušného utkání nebo závodu)

Návštěvní řád………..návštěvní řád schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

NOZ……………………..zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků,

Oprávněná osoba…osoba, která je odpovědná za splnění povinnosti uvedené v ust. § 1 odst. 7 Zákona, tj. povinnosti učinit taková opatření, aby se hry nemohly zúčastnit osoby mladší 18 let, a která je oprávněná přijímat sázky a pověřená vyplácením Vyhraných částek na základě výherních Tiketů.

Sázející………………….fyzická osoba, která využívá služeb Sázkové společnosti,

Sázka…………………….jednorázová smlouva o sázce mezi Sázejícím a Sázkovou společností, jejímž obsahem jsou práva a závazky, upravené v Herním plánu,

Sázková příležitost…proces, jev, či skutečnost potenciálně obsažený v Sázkové události, o němž není předem známo, jaký bude mít výsledek,

Sázková společnost..Admiral Global Betting a.s. IČ 262 32 375, se sídlem v Komořanech 146, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 3438,

Sázková událost…….událost zpravidla sportovního nebo jiného charakteru, která vzbuzuje zájem veřejnosti a neodporuje etickým principům, zveřejněná na příslušných webových stránkách a/nebo ostatních informačních kanálech. Sázková událost obsahuje sázkové příležitosti, které představují možné výsledky sázkové události,

Sběrna…………………místo pro poskytování služeb Sázkové společnosti, zejména příjem Sázek a výplatu Vyhraných částek.

Tiket……………………potvrzení o přijetí Sázky,

Tip………………………možný výsledek nebo souhrn možných výsledků konkrétní Sázkové příležitosti, který byl vypsán Sázkovou společností,

Vklad…………………..určitá částka peněžních prostředků přiřazená Sázejícím ke konkrétnímu Tipu,

Výhra…………………..shoda Tipu a výsledku Sázkové příležitosti,

Vyhraná částka……..určitá částku peněžních prostředků, vypočtenou jako součin Vkladu a Kurzu,

Zákon…………………..zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků,

ZoOOÚ………………..zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků,

4. Účast v sázkové hře Kurzové sázky ADMIRAL GLOBAL BETTING:

Sázet mohou pouze osoby, které:

 • nejsou mladší 18 let,
 • nejsou nikterak omezeny ve způsobilosti nabývat práv a brát na sebe povinnosti,
 • nejsou zaměstnanci Sázkové společnosti, členy orgánu nebo akcionáři Sázkové společnosti ani nejsou jejich rodinnými příslušníky či osobami blízkými,
 • nejsou osobami stanovujícími Kurzy nebo zajišťujícími informace pro stanovení Kurzů nebo jejich rodinnými příslušníky nebo osobami blízkými,
 • nejsou Oprávněnými osobami,
 • nejsou osobami uvedenými v § 26 Zákona.

Sázející je povinen seznámit se s Herním plánem a Návštěvním řádem, které jsou k dispozici:

 • ve všech Sběrnách Sázkové společnosti,
 • na internetových stránkách Sázkové společnosti,
 • na sázkových terminálech Sázkové společnosti.

Neznalost Herního plánu nebo Návštěvního řádu nemá vliv na platnost Sázek.

Sázející může uzavřít se Sázkovou společností i více Sázek najednou.

Pro děti a mladistvé platí absolutní zákaz sázení!!

5. Sázkové události a Sázkové příležitosti

K jedné Sázkové události se může vztahovat více Sázkových příležitostí. Sázková společnost vypisuje Sázkové příležitosti zejména na následující druhy Sázkových událostí:

 1. sportovní soutěže a závody,
 2. jiné události veřejného zájmu, pokud Sázky na tyto události neodporují etickým principům.

Sázková společnost vypisuje zejména následující druhy Sázkových příležitostí:

 1. Sázková příležitost se dvěma možnými výsledky,
 2. Sázková příležitost se třemi možnými výsledky,
 3. Sázková příležitost s více možnými výsledky,
 4. Sázková příležitost s číselným výsledkem,

Sázková společnost vypisuje Sázkové příležitosti na základě oficiálního rozpisu startovních listin, rozlosování soutěží či jiných oficiálních podkladů. Vypsané Sázkové příležitosti jsou uveřejněny (čl. 48).

6. Kurzy

Při uzavření Sázky lze přesně určit, jaká Vyhraná částka odpovídá konkrétnímu výsledku Sázkové příležitosti, a to jako součin Vkladu a odpovídajícího Kurzu.

Kurzy jsou proměnlivé. Sázková společnost provádí průběžně změnu Kurzů v závislosti zejména na změnách očekávání výsledků Sázkové příležitosti a na množství a povaze uzavřených Sázek na příslušnou Sázkovou příležitost. Změny Kurzů nemají vliv na již přijaté Sázky.

Dostupnost LIVE sázky není zaručena po celou dobu trvání události a uživatel podávající sázku během hry souhlasí, že další sázky v průběhu hry nemusí být dostupné.

Kurzy jsou uveřejňovány průběžně. Při změnách Kurzů jsou platné a závazné ty Kurzy, jež jsou zaznamenány při přijetí Sázky v paměti centrálního počítače Sázkové společnosti.

Sázková společnost přiřadí při přijetí Sázky Kurz zaznamenaný v paměti centrálního počítače a uvede jej na Tiketu. V případě sporu je rozhodující Kurz uvedený na Tiketu.

7. Sázky se uskutečňují pouze u sázkových terminálů umístěných v prostorách kasin nebo heren. (Pro jiné prostory platí ustanovení bodu 9.)

Sázkový terminál (dále jen „Terminál“) je technické zařízení umístěné ve Sběrně a propojené s centrálním počítačem Sázkové společnosti, které umožňuje, aby:

 • Sázející složil zálohu na Vklady pomocí zařízení pro příjem peněz (akceptor mincí/bankovek),
 • Sázející sdělil všechny údaje požadované Sázky,
 • Sázející obdržel Tiket v případě, že Sázka byla přijata,

Způsob sázení prostřednictvím Terminálu:

 • Sázející uhradí zálohu na Vklady přímo u Terminálu prostřednictvím zařízení pro příjem peněz.
 • Sázející prostřednictvím Terminálu sdělí obsah požadované Sázky a Sázku podá.
 • O přijetí nebo odmítnutí Sázky je Sázející prostřednictvím Terminálu bez zbytečného odkladu informován. Při přijetí Sázky se:
 • ze zálohy na Vklady uhradí Vklad,
 • vytiskne Tiket.

Případná nespotřebovaná záloha na Vklady je Sázejícímu vrácena.

Pro sázení u Sázkové společnosti vždy použijte pouze sázkové terminály s označením „TIP & CASH“.

8. Sázející prohlašuje,

 1. že dosáhl minimálního věku 18 let. V případě pochybností je Sázková společnost oprávněna žádat předložení průkazu totožnosti,
 2. že mu před uzavřením smlouvy nebyl znám výsledek události, na které se zakládá daná sázka a
 3. že prostředky, ze kterých uhradí svou sázku, nepocházejí z nezákonné činnosti a má je volně k dispozici.

Zakázané sázky a cenové dohody

 • Zakázáno je komerční uzavírání nebo komerční zprostředkování sázek
  • s osobami, které nedosáhly věku 18 let nebo
  • na události, jejichž cílem je usmrcení nebo zranění lidí nebo zvířat, nebo
  • na události, které hrubě porušují všeobecný mravní smysl lidské důstojnosti, nebo
  • na události, které ponižují lidi na základě jejich pohlaví, rasy, barvy kůže, národnosti nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo postižení.
 • Zakázáno je dále komerční uzavření nebo komerční zprostředkování cenových dohod o událostech, které se k okamžiku cenové dohody již uskutečnily, jako jsou předem nahrané nebo virtuální sportovní nebo jiné události.

9. Terminály mají v sobě zabudovány dva systémy ochrany mladistvých proti neoprávněné hře. Ve chráněných provozech (herny, kasina), kde není vstup mladistvých povolen, takovýto systém nemusí být aktivován. V provozech, které nelze technickými či organizačními prostředky znepřístupnit mladistvým, musí být aktivován alespoň jeden ze systémů ochrany mladistvých proti neoprávněné hře.

Jedná se o tyto dva systémy:

 • Bez nutnosti počáteční centrální registrace hráče – terminál nepřijímá peníze v hotovosti:
  • hráč zaplatí u obsluhy obnos, který chce investovat do hry
  • obsluha vydá hráči tiket s čárovým kódem ve stejné hodnotě
  • pomocí čtecího zařízení terminálu hráč načte tento tiket a tak umístí do terminálu kredit
  • po vytvoření sázky si hráč vytiskne potvrzení o uzavřené sázce, které pečlivě uschová
  • pro vyplacení případného zbytkového kreditu hráč vytiskne tiket s čárovým kódem, který se nechá proplatit u obsluhy
 • S nutností počáteční registrace hráče – terminál přijímá peníze v hotovosti:
  • přiložením jednoho pravého a jednoho levého palce na čtečku otisků prstů se hráč zaregistruje v centrále. Obsluha k daným otiskům palců zaeviduje datum narození hráče a tak registraci potvrdí.
  • Přiložením jednoho palce na čtečku otisků prstů hráč aktivuje terminál, může vkládat peníze, uskutečňovat sázky, tisknout tikety a potvrzení apod. Tímto způsobem tak může zaregistrovaný hráč aktivovat jakýkoliv terminál TIPP&CASH umístěný na území ČR, který je vybaven čtečkou otisků prstů.

10. Minimální výše vkladu, limity výhry

Minimální vklad na jednu Sázkovou příležitost při kumulované či systémové sázce: 1 Kč/0,01 €
Minimální vklad na 1 tiket činí: 10 Kč/1 €
Maximální možná čistá výhra na jeden tiket činí: 10 000 000 Kč/500 000,00 €

11. Sázková společnost je oprávněna přijetí jednotlivých sázek zamítnout nebo stanovit limit vsazené částky, a to bez nutnosti odůvodnění.

12. Sázející je povinen zkontrolovat správnost sázenky bez zbytečného odkladu při převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

13. Pokud u vícecestné nebo systémové sázky nebude potřebná minimální vsazená částka vložena v čase, který je k dispozici, bude tato sázenka přijata a zaregistrovaná jako platná kombinační sázka.

14. U všech sázek jsou s ohledem na jejich obsah směrodatné jen záznamy Sázkové společnosti. Oprava sázenky musí být provedena v záznamech Sázkové společnosti.

Sázková společnost je oprávněna sama od sebe kdykoli opravit pravopisné chyby, chyby ve výpočtu, chybný kurz nebo jiné chyby, a to i po uzavření smlouvy. Právo Sázkové společnosti na napadení smlouvy z důvodu omylu tím není dotčeno.

Pokud by po uzavření smlouvy o sázce vyšlo najevo, že obsah smlouvy o sázce není z jakéhokoli důvodu určitý nebo ho nelze určit, je sázka neplatná a sázejícímu se vrátí vsazená částka. Jednostranné právo sázejícího na odstoupení po uzavření smlouvy o sázce je vyloučeno.

15. Výhry se vyplácejí jen oproti vrácení sázenky a výherního tiketu. Zablokování výher pro ztracené sázenky není možné. Ten, kdo předloží sázenku a výherní lístek, je vůči Sázkové společnosti legitimován k výběru eventuální výhry.

Sázková společnost nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození (zničení) sázenky ani jí nevzniká žádný platební závazek.

16. Nárok sázejícího na výplatu výhry zanikne, pokud nepředloží sázenky do 60 dnů od skončení sázkové události. To platí i tehdy, pokud sázející nezavinil uplynutí lhůty. Lhůta začíná běžet v 00:00 hod. prvního dne po skončení sázkové události. U kombinační sázky začíná lhůta běžet v 00:00 hod. prvního dne po skončení poslední události.

Sázková společnost si může vyhradit výplatu výhry do 45 dnů od předložení sázenky.

Sázková společnost může v každém případě podmínit vyplacení výhry tím, že sázející předloží platný průkaz totožnosti s fotografií.

17. V jedné sázce se může jedna a ta samá sázková událost nastat jen jednou. Pokud jedna sázková událost v jedné sázce omylem nastane častěji než jednou, bude celá sázka neplatná a vsazená částka se vrátí.

18. Změny kurzu před uzavřením sázky zůstávají vyhrazeny. Po uzavření sázky již pro tuto sázku nelze měnit kurz, s výjimkou případu, kdy z tvorby kurzů, z reklamních vysílání nebo z písemných údajů o kurzech vyplývá, že chybný kurz (výplata) k okamžiku uzavření sázky nebyl k dispozici (zjevný omyl). V tomto případě má Sázková společnost právo sázku před vyplacením opravit.

19. Sázející není oprávněn eventuální pohledávky vůči Sázkové společnosti vyplývající ze smluv za úplatu nebo bezplatně postoupit, dát v zástavu, nebo s nimi jiným způsobem nakládat nebo provést započtení takových pohledávek vůči pohledávkám Sázkové společnosti.

20. Platí český právní řád. Místem soudní příslušnosti jsou Komořany bez ohledu na výši hodnoty předmětu sporu.

21. Pokud se sázková událost neuskuteční tak, jak je uvedeno ve vypsaném kurzu (např.: změna místa konání nebo konání vůči jinému soupeři), je sázka neplatná a vsazené částky se vrátí. K neplatnosti sázky však nedojde, pokud domácí mužstvo upustí od svého práva na hru na domácím hřišti a zápas dobrovolně odehraje na cizím hřišti, při uzavření hřiště domácího mužstva nebo pokud se sázková událost odehraje na neutrálním hřišti.

22. Pokud se sázková událost oproti našemu programu sázek uskuteční dříve, platí sázky na tuto událost, pokud byly podány před skutečným začátkem události. Pokud dojde k uzavření sázky po začátku sázkové události, bude sázka neplatná a vsazená částka se vrátí.

Pro sázejícího je závazný čas uzavření smlouvy o sázce určený Sázkovou společností.

23. Vítězem sázkové události je ten, koho v den sázkové události nejpozději ve 24:00 hod. (počítáno podle času v místě sázkové události) vyhlásí za oficiálního vítěze porota (výjimka u Formule 1 a u motocyklových závodů).

U Formule 1 a u motocyklových závodů platí výsledek k okamžiku vyhlášení vítězů.
U startovního postavení (pole position) ve Formuli 1 je pro stanovení vítěze rozhodující čas dosažený v kvalifikaci. Přesuny ve startovním postavení (tresty atd….), ať již z jakéhokoli důvodu, nemají na výplatu sázky žádný vliv.

24. U fotbalových zápasů je výsledek rozhodující po 90 minutách (základní hrací doba), u hokejových zápasů po 60 minutách (základní hrací doba). Eventuální prodloužení, penalty atd. nemají žádný vliv na výplatu sázky, pokud se nesázelo speciálně na tyto události.

25. Pokud bude anulovaná nebo přerušená sázková událost ještě jednou zahájena v průběhu následujících 24 hodin, platí sázka na nově zahájenou sázkovou událost.

26. Pokud se sázková událost z jakýchkoli důvodů neuskuteční ve stanoveném termínu nebo pokud bude ukončena bez oficiálního vyhodnocení a pokud nebude znovu zahájena do 24 hodin, vsazené částky se vrátí. To platí i pro tenisová utkání ukončená nenastoupením soupeře (walk-over). To neplatí pro sázkové události, které budou přerušeny po základní hrací době. Pokud bude sázková událost přerušena a přesto dojde k oficiálnímu vyhodnocení, použije se tento výsledek k výpočtu výhry.

Výjimky: V případě časového přesunutí tenisového zápasu sázka zůstává v platnosti, pokud se zápas odehraje ještě v rámci téhož turnaje. Totéž platí, pokud se sázková událost uskuteční v rámci mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, resp. olympiády.

27. U “mrtvého závodu” (např. dva vítězové nebo dva účastníci na třetím místě) se výplata výhry rozdělí poměrným dílem. Jako základ pro výpočet se použije příslušný čistý zisk.

28. Pro všechny sázky platí zásada “play or pay”, to znamená, že v případě, že se z jakéhokoli důvodu nezúčastní závodník, na kterého byla uzavřena sázka, je sázka prohraná, i když se sázková událost uskuteční. Výjimky: Nenastoupí-li hráč tenisu z jakéhokoli důvodu k zápasu, vsazená částka se vrátí. To platí i pro tenisová utkání ukončená nenastoupením soupeře (walk-over).

29. Pokud se v kombinované sázce závodník, na kterého byla uzavřena sázka, sázkové události nezúčastní, resp. pokud bude jedna ze sázkových událostí zrušena, přerušena nebo anulovaná nebo pokud se neuskuteční z jiných důvodů a pokud dohrávka dotčených sázkových událostí neuskuteční do 24 hodin, vyhodnotí se tyto sázkové události kurzem 1.0. Totéž platí i pro sázkové události, které byly v sázkovém programu omylem uvedeny nesprávně (např.: záměna zvoleného místa), nikoli však při eventuálním upuštění od práva hrát na domácím hřišti, při uzavření hřiště domácího mužstva nebo pokud se zápas odehraje na neutrálním místě. Respektujte prosím výjimku k bodu 28 u tenisu (hráč nenastoupí – walk-over).

30. Pokud se z jakýchkoli důvodů neuskuteční sázkové události, na které se sází v kombinační sázce, ke stanovenému okamžiku, a pokud se neuskuteční ani následně, jak je uvedeno výše, počítáno od původního času zahájení, vsazená částka se vrátí.

31. U bonusového rychlého tipu (Bonus Quicktipp) se musí všechna nabízená utkání odehrát včas. Pokud bude jeden či více zápasů zrušen nebo přesunut, zanikne BONUS a zbývající zápasy se vypočtou s normálními kurzy.

32. Sázky Head to Head na sjezdové lyžování: Pokud se jeden z obou závodníků nezúčastní, pokud oba nedojedou do cíle nebo pokud oba závodníci dosáhnou stejného času nebo pokud oba závodníci nedostanou žádné body do Světového poháru, vyhodnotí se sázka kurzem 1.00.

33. Sázky Head to Head na Formuli 1: Pokud se jeden z obou jezdců nezúčastní, pokud oba jezdci vypadnou nebo pokud budou oba jezdci klasifikováni se stejným časem, vyhodnotí se sázka kurzem 1.00.

34. Zrušené/odložené akce:

Pokud není v pravidlech pro konkrétní sport uvedeno jinak, všechny sázky na zrušené nebo odložené zápasy pozbývají platnosti, pokud není zápas přeložen a odehrán během následujících 24 hodin. V takovém případě sázky nadále platí. Všechny akce, které byly rozhodnuté ve chvíli přerušení nebo zrušení, budou vyrovnány podle výsledku ve chvíli přerušení nebo zrušení. Např. všechny sázky na celkový počet bodů, u nichž již bylo dosaženo příslušné hodnoty, budou vyplaceny. Všechny sázky na události s nerozhodnými výsledky budou neplatné.

35. Změny místa konání:

Pokud tým již nehraje na uváděném místě, sázky na zápas platí, pokud nebyl zápas přeložen na hřiště protivníka (nebo v případě mezinárodních zápasů, pokud místo konání je nadále ve stejné zemi). Nicméně Sázková společnost si vyhrazuje právo zrušit jakékoli sázky pokud usoudí, že změna místa konání má zásadní vliv na výhry zápasu.

36. Chyby:

Sázková společnost se všemi způsoby pokusí zajistit, aby byly sázky přijaty bez chyb. Pokud však díky lidské chybě nebo problémům systému je sázka přijata za cenu (včetně kurzů, zohlednění handicapů a dalších podmínek nebo podrobností sázky), která se podstatně liší od cen na běžném trhu v době, kdy byla sázka podána, Sázková společnost si vyhrazuje právo všechny dotčené volby zrušit.  Sázky podané a přijaté včas nelze odvolat nebo měnit. Proto je výhradně odpovědností uživatele zajistit, aby byly všechny podrobnosti jeho/její sázky správné.

37. Související nepředvídané události:

Akumulační/několikanásobné sázky nejsou přijímány, pokud výsledek jedné části sázky přispívá k výsledku jiné části. Pokud bude taková sázka omylem přijata, výběr s nižším poměrem bude zrušen.

Pokud dotčené výběry mají jiná data vyúčtování, bude zrušen výsledek s pozdějším datem vyúčtování (např. řidič na vítězství v britské Grand Prix a stejný řidič na vítězství v šampionátu).

38. Pozdní sázky:

Sázky lze podávat pouze na výsledky budoucích událostí. Pokud je výsledek již znám a není zohledněn v poměru, sázky na tyto možnosti jsou neplatné (např. sázka na střelce prvního gólu přijatá po vstřelení prvního gólu).  Pokud je sázka podána po začátku události nebo pokud nebyl vklad včas zaplacen, sázka neplatí (to neplatí pro sázení během hry).

39. Výplata:

Po ukončení události bude pro účely vyúčtování první oficiální výsledek, zveřejněný oficiální řídicí organizací okamžitě po skončení zápasu/události, považován za konečný. Pokud pravidla konkrétního sportu neuvádějí jinak, platí toto pravidlo pro všechny události.

 • Na jakékoli následné změny výsledků, buď díky disciplinárnímu řízení, nebo z jiného důvodu, nebude brán zřetel;
 • Pokud oficiální výsledek sportovní události není k dispozici, bude výsledek určen na základně výlučného rozhodnutí Sázkové společnosti s ohledem na všechny dostupné doklady.

Sázková společnost si vyhrazuje právo uplatnit na jakoukoli událost snížení kurzu pro nerozhodný výsledek, pokud bylo vyhlášeno víc vítězů, než bylo původně vyhlášeno.  Pravidlo nerozhodného výsledku platí pro všechny akce, kde je vyhlášeno víc vítězů, než bylo původně vyhlášeno.

40. Data aktuálního výsledku:

Nechť Sázející vezme laskavě na vědomí, že data jako je aktuální skóre, uběhlý čas nebo délka zápasu zobrazený na terminálech, jsou přebírána z “živého přenosu”, poskytovaného třetí stranou a mohou být předmětem zpoždění anebo nepřesná. Sázející spoléhající při podání sázky na tato data, tak činí výhradně na vlastní riziko a Sázková společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za ztrátu (přímou nebo nepřímou), způsobenou použitím dat z přímého přenosu.

41. Spolčení:

Sázející jsou povinni podávat sázky jako jednotlivci. Opakované žádosti, obsahující stejný výběr, mohou být následně prohlášeny za neplatné. Výběr sázky může být považován za neplatný, pokud Sázková společnost usoudí, že Sázející jednají na základě spolčení nebo jako syndikát nebo, že jejich předmětné sázky byly podány jedním nebo více Sázejícími během krátké doby.

42. Zmanipulovaný výsledek:

V případě, že má Sázková společnost dojem, že událost byla zmanipulovaná, vyhrazuje si právo dle svého vlastního úsudku:

 • pozastavit nabízení události nebo série událostí na kterémkoli ze svých trhů; a
 • odložit a/nebo pozastavit výplaty na kteroukoli událost nebo sérii událostí na kterémkoli ze svých trhů, dokud nebude integrita takové události nebo série událostí potvrzena příslušnou sportovní federací.

Navíc, v případě, že příslušná sportovní organizace potvrdí aktivní zmanipulování události nebo série událostí, si Sázková společnost vyhrazuje právo dle vlastního úsudku pozastavit jakékoli sázky na takové události, podané buď jednotlivci, u nichž byla zjištěna znalost důvěrných informací pro sázení, nebo jiným jednotlivcem, který je dle rozumného úsudku Sázkové společnosti propojen, jedná po domluvě s nebo je jakýmkoli jiným způsobem ve spojení s takovým jednotlivcem.

43. Nezpůsobilí Sázející:

Sázky na události, na nichž se Sázející podílí (“podílet se” se vztahuje na osoby zapojené v roli sportovců, atletů a majitelů, trenérů nebo funkcionářů zúčastněného klubu), nebo sázky objednané podílející se osobou, nejsou povoleny. Navíc sázky na ligové, pohárové nebo jiné události, na nichž se příslušný klub/organizace podílí, nesmí být podány nebo objednány osobami, považovanými za zapojené do předmětné události. V případě porušení těchto ustanovení si Sázková společnost vyhrazuje právo odmítnout výplatu všech výher a vkladů a také zrušit všechny sázky. Sázková společnost nepřijímá povinnost vědět, jestli se Sázející na události podílí, jak je popsáno výše.  Stejně tak je Sázková společnost oprávněna kdykoli a jakýmikoli prostředky vymáhat peníze poté, kdy se Sázková společnost dozví o nezpůsobilosti Sázejícího nebo zapojení stran, a ohlásit takové jednání příslušným sportovním organizacím.

44. Reklamace:

Pokud Sázející nesouhlasí s Vyhranou částkou, výsledkem Sázkové příležitosti, odmítnutím Sázky nebo jiným rozhodnutím nebo postupem Sázkové společnosti, může do 30 dnů ode dne, kdy nastala sporná skutečnost, uplatnit písemně u Sázkové společnosti reklamaci.

Reklamaci lze uplatnit zasláním na adresu sídla Sázkové společnosti nebo předáním ve Sběrně.

V reklamaci musí Sázející uvést:

 • adresu pro doručení odpovědi tak, aby mohla být doručena do vlastních rukou,
 • proti jakému rozhodnutí nebo postupu reklamace směřuje,
 • jaké nedostatky spatřuje Sázející v rozhodnutí nebo postupu Sázkové společnosti,
 • stručný popis skutkového stavu,
 • čeho se domáhá.

Pokud nebude obsahovat reklamace náležitosti podle předchozího odstavce, bude odmítnuta, přičemž Sázková společnost je povinna vytknout vady reklamace s poučením, že pokud Sázející neodstraní vady do 15 dnů od doručení oznámení o odmítnutí reklamace, pohlíží se na reklamaci, jako by nebyla učiněna.

Sázející si je vědom toho, že odpověď na reklamaci bude zaslána doporučeně do vlastních rukou; případně špatné nebo nedostatečné údaje (adresa pro doručení) uvedené Sázejícím jdou k tíži Sázejícího.

Sázková společnost je povinna o reklamaci rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy reklamaci obdržela. Pokud posouzení reklamace závisí na informaci, která má být zveřejněna po doručení reklamace, běží lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění takové informace.

Pokud Sázková společnost reklamaci beze zbytku vyhoví, provede vypořádání nebo jiný Sázejícím požadovaný úkon, přičemž o této skutečnosti již Sázejícího neinformuje.

Pokud Sázková společnost reklamaci nevyhoví, oznámí své rozhodnutí Sázejícímu na adresu uvedenou Sázejícím se stručným odůvodněním.

Náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého.

45. Povinnost mlčenlivosti:

Jakékoliv informace, které se Sázková společnost dozví o Sázejícím a jeho účasti na hře, jsou považovány za důvěrné informace podle ustanovení § 1730 odst. 2 NOZ, podle příslušných ustanovení ZoOOÚ. a podle ustanovení §46b Zákona. Sázková společnost se zavazuje, že žádnou takovou informaci nesdělí bez souhlasu Sázejícího třetí osobě. Sázející souhlasí s tím, aby Sázková společnost předala takové informace třetí osobě v případě, že toto předání je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Sázejícím a Sázkovou společností, to je zejména v případě, kdy Sázková společnost takové informace předá osobám, které Sázkové kanceláři poskytují plnění nezbytná pro zabezpečení řádného provozování Kurzových sázek. Informace, která se stane přístupnou veřejnosti jinak, než porušením této povinnosti zachovat mlčenlivost, není důvěrnou informací.

Za porušení povinnosti zachovat mlčenlivost se nepovažuje sdělení informace v případě, kdy poskytnutí určitých údajů nebo informací přikazuje Zákon a současně Sázková společnost není oprávněna poskytnutí informace odepřít.

46. Změny Herního plánu:

Sázková společnost může kdykoliv změnit Herní plán. K platnosti změny Herního plánu je zapotřebí její schválení Ministerstvem financí. Změna je účinná dnem uveřejnění (čl. 35), pokud při uveřejnění není uvedena pozdější doba účinnosti.

Na Sázky uzavřené podle předchozího Herního plánu se použijí ustanovení předchozího Herního plánu.

47. V situacích, které tento Herní plán neupravuje, je závazné rozhodnutí Sázkové společnosti.

48. Sázková společnost uveřejňuje zejména:

 • Herní plán a jeho změny,
 • Návštěvní řád a jeho změny,
 • vypsané Sázkové příležitosti, Tipy a Kurzy,
 • vyhlašované výsledky Sázkových příležitostí,
 • další informace, pokud tak stanoví Herní plán nebo Návštěvní řád.

Za uveřejnění se považuje, pokud není příslušným ustanovením vyžadován jiný způsob uveřejnění, oznámení:

 • ve všech Sběrnách,
 • na internetových stránkách Sázkové společnosti nebo
 • jiným vhodným způsobem.

Vybrané informace zasílá Sázková společnost Sázejícímu na jeho žádost způsobem, o který Sázející požádá. Okamžikem uveřejnění, popřípadě okamžikem doručení příslušné informace je taková informace závazná pro Sázkovou společnost a všechny Sázející.

V Komořanech  22.8.2014

Admiral Global Betting, a.s.